Tha am buidheann-adhair aig Alba a’tighinn dhachaigh

Tha am buidheann-adhair aig Alba a’tighinn dhachaigh… agus tha sinn toilichte cuireadh a chuir thugaibh airson a tighinn còmhla rinn air an turas.

Aig deireadh an Lùnastal, tha an aontachadh ceadachas margaideachd a th’againn le Flybe a’tighinn gu crìoch. Tha sinn an uair sin a’dol a bhith a sgiathadh na h-aon slighean leinn fhèin.

Tha a’tilleadh dhachaigh a ciallachadh gu bheil sinn airson suil ùr a thoirt air dè tha cudromach dhuibhse. Tha rùdan ùra a’dol a bhith a’tachairt seachad air na mìosan a tha ri thighinn, seo dìreach feadhainn dè na leasachainn againn.

  • Prìsean nas ìslich nuair a caomhain sibh an cathair agaibh ron àm.
  • Ionad ùr ann an Glaschu, le ar sgioba deiseil airson do cheistean a fhreagairt – 0344 800 2855
  • Goireas ùr airson inbhich a tha a’siùbhal gus clann a tha a siubhail as aonais inbheach, a faigail aig a’ phort-athair neo a thogail bhon phort-athair.
  • S’urrain dhuibh a’dèanamh àirleisich air an eadar-lìon nuair a tha sibh a siubhail eadar na h-ealainean Arcaibh.

Cumaidh sinn oirnn prìsean sònraichte a thoirt seachad airson daoine a tha a’siubhail airson adhbharan mì-fhòrtanach, agus oileanaich, daoine a tha a’siubhail dhan ospadal agus peinnseanairean, mar a tha sinn a’dèanamh an-diugh.

Chì sibh an dearbh-aithne eadar-dhealaichte aig Loganair air na dòighean-imeachd againn. Bith aodach leòmach ùr air an sgioba againn, agus chi sibh cuideachd an tartan so-aithnichte Loganair air iorbaill na pleanaichean againn.

Ged a tha sinn a’dèanamh atharraichean math, tha tòrr de na tha sinn a’dèanamh a fuirich mar a tha e agus tha sinn a’dol a dhèanamh ar dìcheall gus am bi na h-atharraichean cho math sa ghabhas airson a h-uile duine.

Fo-sgrìobh airson post-d fhaighinn nuair a tha rùdan ùr a’tachairt aig buidheann-adhair Alba.